Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, w których Sprzedawcą jest PPMiU Plasmet Sp z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Konopnickiej 25.
 2. Ogólne warunki sprzedaży oraz wykonywania usług stanowią integralną część wszelkich realizacji zamówień.
 3. Ogólne warunki sprzedaży są udostępnione w siedzibie firmy PPMiU Plasmet Sp z o.o.  jak i na stronie internetowej www.plasmet.net.
 4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z firmą Plasmet przyjęcie przez niego Ogólnych Warunków handlowych przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego z firmą Plasmet, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.

Oferty:

 1. Wszystkie oferty cenowe udostępniane klientom na ich zapytania telefoniczne, pisemne, lub e-­mailowe mają określony okres ważności, wskazany w ofercie. Związane jest to z dynamiką rynku oraz mogącymi wystąpić zmianami cenowymi dostawców towarów eksploatacyjnych i handlowych.
 2. Oferta handlowa przedstawiona przez firmę Plasmet nie powoduje automatycznej rezerwacji surowca oraz czasu pracy maszyn potrzebnego do realizacji wyrobów, będących przedmiotem tej oferty.

Zamówienia i terminy realizacji:

 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego.
 2. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem. Zamówienie, które zostało potwierdzone do realizacji przez Kupującego musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji danego zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do podania niezbędnych informacji takich jak: przeznaczenie zamawianego towaru, warunki pracy, a w przypadku usług, rodzaj zamawianej usługi, informacje w jakiej jakości mają być wykonane detale, zakresy tolerancji, dokumentacja techniczna oraz inne niezbędne informacje. W przypadku, gdy dostarczone informacje będą niekompletne firma Plasmet zastrzega sobie prawo do wykonywania wyrobów lub usługi na rzecz Kupującego wg ogólnych parametrów technicznych dla danej usługi oraz w oparciu o własne doświadczenia.
 3. Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości technologicznych, dostępności materiału i innych.
 4. Termin realizacji zamówień z materiałów dostarczanych przez Kupującego jest liczony od dnia dostawy tego materiału.
 5. Firma Plasmet zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, jeżeli owa zmiana wynika z okoliczności, na które nie ma wpływu (awaria maszyn, brak dostępności surowca inne). Jednocześnie firma Plasmet zobowiązuje się do poinformowania klienta o przesunięciu terminu realizacji zamówienia najpóźniej 1 dzień przed ustalonym.
 6. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia tylko pod warunkiem, że firma Plasmet nie podjęła jeszcze żadnych działań związanych z realizacją zamówienia, które wiązałyby się z nieodwracalnymi kosztami (wykonanie usługi cięcia, zamówienie materiałów pod zamówienie Kupującego).

Warunki płatności:

 1. 1.Wszystkie zamówienia na wyroby specjalne realizowane są dopiero po wpłaceniu zaliczki do zamówienia wynoszącej 40% wartości zamówionego towaru bądź usługi, chyba że Strony ustaliły inaczej. Potwierdzenie wpłaty może być przesłane na e-mail oraz fax lub zostanie zaksięgowane na naszym koncie bankowym.  Wpłata zaliczki zostanie potwierdzona stosowna fakturą VAT na wpłaconą kwotę.
 2. Transakcje z nowymi kontrahentami są poprzedzone przedpłatą lub płacone gotówką. Po pierwszej transakcji Kupujący może dostać termin płatności wynoszący nie więcej niż 14 dni. Aby uzyskać termin płatności Kupujący musi dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej dokumenty rejestracyjne swojej firmy do siedziby firmy Plasmet.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione usługi i towary w terminie ustalonym podczas składania zamówienia. W przypadku niezapłacenia za towar firma Plasmet Sp z o.o. będzie podejmować działania umożliwiające spłatę zadłużenia.
 4. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Plasmet Sp z o.o.  o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy Plasmet Sp z o.o.  oraz Kupującym, uważane są za skuteczne.

Odbiory i wysyłka towarów:

 1. Każdy towar handlowy jest do odebrania w siedzibie firmy Plasmet Sp z o.o. w terminie uzgodnionym na zamówieniu.
 2. Firma Plasmet Sp. z o.o.  dołoży wszelkich starań, aby towar był przygotowany do odbioru przez Kupującego tak, aby się nie uszkodził.
 3. Firma Plasmet Sp. z o.o.  może nadać paczkę kurierem, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług firm kurierskich.

Magazynowanie i przechowywanie:

 1. Towary dostarczane przez firmę Plasmet Sp z o.o. powinny być przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania materiałów, z których zostały wykonane oraz z uwzględnieniem możliwości uszkodzenia.

Reklamacje:

 1. Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji ilościowych w dniu dostawy, a wymiarowych i jakościowych w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru, bądź dostawy towarów handlowych.
 2. Reklamację będą uwzględniane w przypadkach, gdy dotyczy ona niezgodności z ustaleniami dostarczonymi wraz z zamówieniem przez Kupującego.
 3. Firma Plasmet nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór narzędzi dokonany przez Zamawiającego we własnym zakresie. Reklamacje z tego tytułu nie będą akceptowane.
 4. Reklamacje nie obejmują przypadków wad powstałych z poniższych przyczyn:
  • niewłaściwe lub nieprofesjonalne użytkowanie
  • niewłaściwe złożenie lub użytkowanie przez Kupującego lub osobę trzecią
  • naturalne zużycie
  • złe lub nieostrożne obchodzenie się
  • niewłaściwy materiał roboczy
  • chemiczny, elektro-chemiczny lub elektryczny wpływ
  • nieprawidłowy dobór narzędzi dokonany przez Zamawiającego we własnym zakresie, dopóki nie było to z naszej winy

  Nie jesteśmy odpowiedzialni za usterki wynikające z nieprofesjonalnych zmian lub napraw przez Kupującego lub osobę trzecią bez naszej wcześniejszej zgody.

  Roszczenia odszkodowań z powodu:

  • niemożności działania
  • opóźnienia
  • odstąpienia od umowy
  • błędów w umowie
  • bezprawnych działań

  są wykluczone, jeżeli nie wystąpiły z powodu naszego celowego działania lub karygodnego zaniedbania.

 5. Narzędzia, co do których procedura reklamacyjna zakończyła się wynikiem negatywnym (reklamacja nie została uznana), pozostają do dyspozycji Klienta i są nieodpłatnie przechowywane przez firmę Plasmet przez okres 30 dni.
  Po tym czasie zostają przekazane do utylizacji.

Prawo własności:

 1. Firma Plasmet Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do korzystania z dokumentacji technicznej dostarczonej w celu realizacji zamówienia. Dokumentacja będzie wykorzystana tylko do realizacji wyżej wymienionego zamówienia.
 2. Firma Plasmet Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za dostarczaną nam dokumentację techniczną, w tym ewentualne naruszenia praw autorskich
 3. Firma Plasmet Sp z o.o. zobowiązuje się do nie udostępniania dokumentacji technicznej osobom trzecim.

Współpraca z firmą Plasmet Sp z o.o. jest jednoznaczna z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Handlowych.