Projekty UE

Tytuł projektu:
„Dywersyfikacja produkcji PPMiU Plasmet poprzez wdrożenie wyników prac B + R dotyczących elementów pras tnących i kształtujących do plastycznej przeróbki stali, szansą na rozwój i nowe miejsca pracy”

Krótki opis projektu:
Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R opracowanych przez firmę Plasmet w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2018 r. W ich wyniku firmie udało się opracować założenia technologiczno-konstrukcyjne dla nowej gamy produktów: elementów pras tnących i gnących do plastycznej obróbki blach. Nowa gama produktowa to elementy robocze nowoczesnych maszyn sterowanych numerycznie o ogólnej nazwie: korpusy oraz ramy. Ich zadaniem jest przeniesienie obciążeń wpływających na kształtowanie obrabianego materiału. Ich konstrukcja wykazuje nowe cechy i parametry w stosunku rynku krajowego. Wskazane cechy to m.in. możliwość obróbki grubych blach do 8 mm, zastosowanie nowego materiału, co pozwala odejść od żeliwnych odlewów, które są problematyczne podczas obróbki, większa sztywność konstrukcji, lepsze i trwalsze przenoszenie obciążeń i sił tarcia. Popyt zgłaszany na powyższe produkty to przede wszystkim rynki zagraniczne, Szwecja, Niemcy, jako liderzy produkcji numerycznych pras do plastycznej obróbki blach (szczególnie grubych). Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez planowaną inwestycję, która zakłada doposażenie parku maszynowego w postaci: urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania (spawarki TIG, MAG/MIG, stoły spawalnicze, kurtyny spawalnicze, urządzenia odpylająco-dymowe) oraz maszyny do procesu kształtowania: frezarka, śrutownica. Projekt zakłada również stworzenie nowych etatów dla pracowników: spawacz, operator maszyn.

 

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, w ramach których powstała nowa gama produktowa w postaci korpusów i ram będących elementami nowoczesnych pras tnących i kształtujących wykorzystywanych w plastycznej przeróbce stali. Powyższa gama produktowa posiada cechy i funkcjonalności innowacyjne w ujęciu rynku krajowego. Ze względu na zgłaszane zapotrzebowanie, nowe produkty będą w pierwszej kolejności kierowane na rynki zagraniczne. W celu wdrożenia produktów do sprzedaży, firma musi dokonać inwestycji w brakujący park maszynowy: urządzenia wykorzystywane w procesie spawania (spawarki TIG, MAG/MIG, stoły spawalnicze, kurtyny spawalnicze, urządzenia odpylająco-dymowe) oraz maszyny do procesu kształtowania: frezarka, śrutownica. W efekcie realizacji projektu firma umocni swoją pozycję na rynku konkurencyjnym, stworzy nowe warunki do wzrostu przychodów oraz zysków z prowadzanej działalności. Zwiększy się również poziom zatrudnienia w firmie pozytywnie wpływając na poziom bezrobocia regionu.
Nowe produkt dla firmy to: elementy robocze nowoczesnych maszyn sterowanych numerycznie: korpusy oraz ramy.

Planowane efekty:

  • Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R
  • Wprowadzenie innowacji produktowej
  • Wzrost zatrudnienia, poprzez stworzenie 2 nowych miejsc pracy
  • Wzrostu udziału w rynku i przychodów z prowadzonej działalności

Wartość projektu:

  • Wartość ogółem: 4 920 000,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowane: 4 000 000,00 PLN
  • Dofinansowanie: 1 800 000,00 PLN
  • Wkład UE: 1 800 000,00 PLN
  • Wkład własny: 2 200 000,00 PLN
  • Wydatki niekwalifikowane: 920 000,00 PLN