Projekty UE

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013
oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
Numer umowy / decyzji POPW.01.05.00-18.0183/20-00
Nazwa beneficjenta Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń Plasmet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Tytuł Projektu Dotacja na kapitał obrotowy dla PPMiU Plasmet sp. z o.o.
Program Operacyjny POPW.00.00.00. Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa POPW.01.00.00. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy
Poddziałanie
Wydatki ogółem 290 485,89
Wydatki kwalifikowane 290 485,89
Dofinansowanie 290 485,89
Wnioskowana kwota, w tym 0,00
Zaliczka 0,00
Refundacja 0,00